Du har inte valt någon stad.

kalmar-skovde-bli-franchise

Hållbarhet

Upzone´s miljöpolicy

Ett grönt tänk in i framtiden – En miljöpolicy för hela Upzone-gruppen.
Upzone gruppen ska följa aktuell lagstiftning, regler, krav och normer gällande miljö. Vi ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete. Vi vill uppfattas som ett aktivt och trovärdigt företag i vårt miljöarbete.

 

Ett aktivt miljöarbete
Ett aktivt och systematiskt miljöarbete för Upzone-gruppen innebär att:

Följa gällande miljölagstiftning

Ledningen formulerar kontinuerliga mål i vårt framtida miljöarbete

Ett miljöperspektiv ska vara vägledande i förbättringsprocessen i vår verksamhet.

Ledningen ansvarar för att vår miljöpolicy efterlevs och förbättras/uppdateras löpande.

Ledningen skall kontinuerligt uppdatera Upzone-gruppen gällande regler och lagstiftning som påverkar deras arbete.

Ledningen skall bistå med information och rutiner för att Upzone-gruppen ska kunna utföra ett miljöförbättrande arbete.

 

Miljöpolicy – Ständigt miljö förbättringsarbete

Vi strävar efter att effektiversera och förbättra lönsamheten i verksamheten utifrån ett miljöperspektiv.

Vi strävar efter att återanvända så mycket material vi kan i våra aktiviteter och projekt.

Vi väljer material som är skonsamt för miljön

Använder oss av underleverantörer som har ett miljöperspektiv i enlighet med Upzone

Eftersom vi verkar i naturen väljer vi tekniker och produkter som påverkar miljön så lite som möjligt

Följer upp och regelbundet kontrollerar att naturen som vi verkar i mår bra.

Kontinuerligt förbättrar sopsortering och hantering av avfall

 

Åtaganden och insatser i det dagliga arbetet
Upzone gruppens miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtaganden och konkreta insatser

Att vi i så stor utsträckning som det går undviker engångsartiklar och väljer miljögodkända produkter och förbrukningsmaterial till vår verksamhet.

Att vi strävar efter låg energiförbrukning i våra anläggningar genom att inte lämna lampor, datorer eller annan strömförbrukande utrustning på när den inte behövs

Att vi så långt de går väljer kommunikationsvägar som innebär mindre miljöbelastning. Ex. Hålla möten digitalt istället för att resa mellan anläggningarna

Att vi ställer krav på våra leverantörer att använda miljöanpassade lösningar och produkter vid våra inköp.

Att vi aktivt sorterar avfall från våra anläggningar på miljöstationer och ständigt tittar på lösningar för att minska avfallshantering.

Att vi prioriterar miljövänliga produkter istället för tillgänglighet och pris.

Att vi använder lokala entreprenörer i den utsträckning det går

Att vi i så stor uträckning det går minskar pappersanvändning och jobbar med information online via vårt intranät

 

Förbättring i fokus

Att ha miljön i fokus är en viktig del i vår fortsatta tillväxt och vårt effektiviseringsarbete. För att Upzone gruppen ska kunna hålla en fortsatt hög nivå och ha tydliga mål med vårt arbete så uppdaterar vi och följer upp våra satsningar varje år under det årliga franchisemötet. Här får varje parkägare en chans att utvärdera deras egen insats och även komma med nya förslag på lösningar som kan ge minskad påverkan på miljön. Här går man även igenom uppdateringar av lagar och regler som berör branschen om de inte redan berörts via intranätet. Ledningen tar även gemensamt beslut om hur miljöplanen för året ska utformas.

För att säkerställa ett bra miljöarbete gör ledningen kontroller internt via regelbundna formulär som berör olika aspekter av anläggningarna där miljöarbetet är en del. Det görs även vid det årliga franchisemötet. Det finns även en förslagslåda på intranätet där alla arbetstagare uppmanas fylla i brister eller nya förslag på lösningar för ett fortsatt effektivt miljöarbete. Den är öppet året om och avhandlas av ledningen allt eftersom förslag kommer in.

 

Sidan kommer att uppdateras inom kort.

Välj din Upzone-stad

Välj din närmsta stad eller den du tänkt besöka.

Jag vill inte välja stad